Skip to main content

Reglement

Teams die deelnemen aan de competitie georganiseerd door Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel gaan akkoord met het hieronder opgestelde reglement:

( Laatste update: 21/06/2020 )

1. Deelname

1.1 Deelname op eigen risico:
Ieder team/speler/coach neemt deel aan de competitie op eigen risico.

1.2 Minimum leeftijd deelname:
De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 16 jaar op het moment van spelen.

1.3 Kosten deelname:
De inschrijfkosten voor de competitie dienen ruimschoots voor aanvang van de competitie voldaan te zijn. Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten. De contributie dient te worden overgemaakt per bank betaling aan de hand van de factuur welke door de penningmeester toegestuurd zal worden. De contributie kan per seizoen verschillen, en zal altijd op het inschrijfformulier van het betreffende seizoen vermeld worden.

1.4 Inschrijven:
Inschrijven voor de competitie vindt plaats binnen de opgegeven periode voor aanvang van het nieuwe seizoen. Elke team dient binnen deze periode een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier digitaal aan te leveren. Dit geldt voor zowel nieuwe teams als teams die reeds deelnemen. Zonder inschrijfformulier kan er geen deel worden genomen.


2. Spelers

2.1 Inschrijven spelers:
Een speler mag slechts bij één team worden ingeschreven. Het bestuur maakt van elke speler een digitale spelerspas. Hiervoor dient er van elke speler een duidelijke en recente foto te worden opgestuurd, met tevens de volledige naam van de speler en de geboorte datum. Indien deze pas niet volledig is, mag de speler niet deel nemen aan de competitie!

2.2 Overschrijven spelers:
Tijdens het seizoen mogen spelers die reeds voor een team in actie zijn gekomen, niet worden overgeschreven naar een ander team.

2.3 Geschorste speler:
Een geschorste speler of coach mag niet op de speelvloer komen. Hij mag dus ook NIET op de spelersbank plaatsnemen. Een speler die in de vorige wedstrijd een directe rode kaart heeft ontvangen is automatisch de eerst volgende wedstrijd geschorst, ongeacht eventuele bekendmaking van de opgelegde strafcode.

2.4 Opstellen niet speelgerechtigde speler:
Als blijkt dat er een speler heeft mee gedaan die niet op de spelerslijst voorkomt van een team dan heeft dat de volgende consequenties voor het betreffende team:
a. Uitslag 5-0 voor de tegenstander.
b. Drie punten in mindering.
c. Boete van € 35,00.

3. Het team

3.1 Aantal spelers per team:
Per team moeten tenminste 8 spelers ingeschreven worden. Het maximum aantal spelers dat ingeschreven mag worden is 20. Het is toegestaan een niet spelen coach mee te nemen. Er mogen maximaal 8 spelers deelnemen aan een competie- of bekerwedstrijd. Dit is exclusief een eventuele coach.

3.2 Aanvullen van spelers:
Zolang teams het maximum aantal van 20 spelers nog niet hebben bereikt bestaat er de mogelijkheid om spelers toe te voegen. Voor de duidelijkheid: er kan slechts worden aangevuld en niet worden gewisseld. Minimaal een week voordat de speler zal worden ingezet dienen alle benodigde gegevens aan het bestuur kenbaar gemaakt te zijn. Als aan de eisen is voldaan, en na controle blijkt deze speler niet bij een ander team op de lijst te staan, dan mag de speler direct meedoen.

3.3 Onderscheidende kleding:
Als beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen is het eerstgenoemde team verplicht een ander kleur shirt of hesjes aan te trekken.

3.4 Team uit competitie:
Stapt een team zelf uit de competitie of wordt men uit de competitie gehaald, dan gelden de volgende regels:
a. Gebeurt dit tijdens de eerste helft van de competitie (8 wedstrijden) dan worden deze wedstrijden als niet gespeeld beschouwd.
b. Gebeurt dit tijdens de tweede helft van de competitie (na 8 wedstrijden) dan worden alle wedstrijden van de terugronde omgezet in een reglementaire 5-0 overwinning voor de tegenstander.

3.5 Minimum aantal spelers:
Een wedstrijd moet aanvangen met tenminste 4 spelers per team waaronder een doelverdediger.

3.6 Minder dan drie spelers:
Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team tengevolge van tijdelijke/definitieve verwijdering of ten gevolge van enig ander oorzaak daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt.

3.7 Aanvoerder:
Ieder team is verplicht een aanvoerder te hebben welke herkenbaar is d.m.v. een aanvoerdersband, als dit niet zichtbaar is wordt automatisch de doelverdediger als aanvoerder aangewezen.

4. De regels

4.1 Algemen regels:
Er wordt gespeeld conform de “KNVB zaalvoetbal(spel)regels”. Een aantal regels zijn extra benadrukt verderop in ons reglement. Voor het bekertoernooi gelden afwijkende regels, welke ook verderop in ons reglement vermeld staan.

4.2 Wedstrijdduur:
De speelduur van competitiewedstrijden is 1 x 32 minuten. De wedstrijdklok stopt automatisch na 31 minuten. De laatste minuut wordt bepaald door scheidsrechter.

4.3 Uitstel van wedstrijden:
Vastgestelde wedstrijden kunnen niet verplaatst worden. Enkel in zeer bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten een uitzondering te maken.Wanneer een team een vastgestelde wedstrijd niet kan spelen, gelden de volgende regels:
- 8 dagen van tevoren (voor donderdagavond 23.59 uur). Reglementaire 5-0 nederlaag.
- Tussen 8 en 1 dag van tevoren (voor donderdagavond 23.59 uur). Reglementaire 5-0 nederlaag en 3 punten in mindering.
- niet op komen dagen zie reglement 4.5.
In zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een overlijden, houdt het bestuur zich het recht voor om af te kunnen wijken van artikel 4.3. Alle competitiewedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond. Elk team is verplicht de vastgestelde wedstrijden te spelen. Uitstellen of afzeggen van wedstrijden kan slechts bij zeer hoge uitzondering en alleen in zeer bijzondere gevallen.

4.4 Gestaakte wedstrijd:
Wanneer de scheidsrechter een wedstrijd staakt, krijgt het team dat de oorzaak hiervan is, 3 punten in mindering en moet een boete van € 35,00 betalen. Als een team zelf van het veld gaat tijdens een wedstrijd zonder dat de scheidrechter dit aangeeft: boete € 45,00.Tevens krijgt dit team 3 punten in mindering en de uitslag wordt automatisch omgezet in een 5 - 0 overwinning voor de tegenstander.

4.5 Niet komen opdagen:
Teams die zonder acceptabele reden, niet (compleet) verschijnen voor een wedstrijd, worden als volgt bestraft:
a. Uitslag 5 - 0 voor de tegenstander en drie punten in mindering.
b. Boete van € 50,00 indien men voor de eerste keer in een seizoen niet verschijnt en een boete van € 75,00 indien een team voor de tweede keer niet komt opdagen.
c. Komt een team voor de tweede maal niet opdagen, dan wordt dat team onmiddellijk uit de competitie verwijderd en is men ook uitgesloten van deelname voor het seizoen erna. Ook vindt er dan geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

4.6 Foutief wisselen:
Wisselen mag alleen plaats vinden binnen het aangegeven gebied. De speler die het veld verlaad dient eerst buiten de lijnen te zijn, alvorens een nieuwe speler binnen de lijnen mag komen. Wanneer een wissel niet volgens de bovenstaande regel gaat, kan de scheidsrechter op die plaats een indirecte vrije trap toekennen aan de tegenpartij. Bij herhaaldelijk foutief wisselen, kan de scheidsrechter dit bestraffen met een gele kaart, en dus een tijdstraf van 2 minuten.

4.7 Voordeelregel:
Het toepassen van de voordeelregel door de scheidsrechter is toegestaan. Dit eist een wijs inzicht en oordeel van de scheidsrechter. Na toepassing van de voordeelregel kan de scheidsrechter alsnog een kaart geven en/of een vrije schop.

4.8 Scoren vanaf de aftrap:
Uit de beginschop kan rechtstreeks gescoord worden. Men hoeft niet met 2 personen af te trappen. De aftrap moet wel binnen 4 seconden na het fluitsignaal van de scheidsrechter genomen worden.

4.9 Scoren vanuit een intrap:
Uit een intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.

4.10 Scoren vanuit een hoekschop:
Uit een hoekschop kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenstander.

4.11 Directe en indirecte vrije trap:
De vrije schoppen worden in twee soorten onderscheiden:
a. directe (waaruit rechtstreeks tegen het overtredende team kan worden gescoord);
b. indirecte (waaruit niet kan worden gescoord, tenzij de bal voordat hij in het doel gaat, is gespeeld of aangeraakt door een andere speler dan door diegene die de vrije schop nam). Bij een indirecte vrije schop zal de scheidsrechter de arm gestrekt boven het hoofd heffen.

4.12 Bal tegen het plafond:
Wanneer de bal tegen het plafond komt, moet het spel worden hervat met een intrap voor de tegenstander. De intrap wordt genomen vanaf de zijlijn op de plek die het dichtst is gelegen onder de plek waar de bal het plafond raakte. Uit deze intrap kan niet rechtstreeks worden gescoord.

4.13 Terugspelen op de doelverdediger:
De doelverdediger mag de bal niet langer dan 4 seconden in zijn bezit hebben. Dit geldt voor alle mogelijke situaties op de eigen helft. Terugspelen op de doelverdediger mag over het
gehele veld maar 1 keer. Hierna moet de bal eerst uit het spel geweest zijn of een tegenstander geraakt hebben. Staat de doelverdediger op de helft van de tegenstander dan mag bij onbeperkt aangespeeld worden.

4.14 Afstand bij in- en vrije trap:
Bij alle intrappen en vrije trappen moet de tegenstander 5 meter afstand houden, per team krijg je een waarschuwing en bij de volgende keer als men zich niet aan de 5 meter afstand houdt krijgt de betreffende speler een gele kaart.

4.15 Intrap:
Bij het nemen van een intrap aan de zijlijn, dient de bal op of achter de lijn stil te liggen. De beide voeten van de speler die de intrap neemt, moeten achter de lijn blijven. Wanneer een intrap foutief is genomen, mag de tegenstander de intrap overnemen.

5. De wedstrijddag

5.1 Goals klaarzetten:
De twee teams die de eerste wedstrijd van de avond spelen worden verzocht de doelen op te zetten en de overbodige banken in de berging te plaatsen.

5.2 Opruimen:
De 2 teams die de laatste wedstrijd gespeeld hebben, worden verzocht de goals en banken na afloop in de berging te plaatsen.

5.3 Wedstrijdformulier:
Ieder team is verplicht om 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en het wedstrijdformulier ingevuld te hebben. Bent u niet op tijd aanwezig dan loopt u het risico dat u de wedstrijd met 5-0 verliest. De wedstrijdformulieren bevinden zich op de tafel bij het veld (bij de tijdwaarnemer). De namen van alle deelnemende spelers zijn reeds ingevuld. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ondertekend. Controleer goed wie een evt. gele of rode kaart heeft ontvangen en noteer tevens de doelpuntenmakers.

5.4 Kinderen in de zaal:
Het is strikt verboden voor spelers om hun kinderen jongeren dan 16 jaar mee de zaal in te nemen. Alle personen die zich in de zaal bevinden dienen bij het betreffende team te zijn ingeschreven.

5.5 Helft kiezen:
Teams mogen niet zelf kiezen aan welke zijde van de zaal zij willen spelen. Het 'thuis' spelende team, eerst genoemde op het wedstrijd formulier, dient zich altijd op te stellen aan de kantine zijde.

6. De bekercompetitie

6.1 Opzet:
Alle deelnemende teams doen automatisch mee aan het beker toernooi. Er wordt gespeeld volgens het knock-out systeem.

6.2 Loting:
Teams worden door middel van loting aan elkaar gekoppeld. Er word geloot voor de 1e ronde, 2e ronde en kwartfinales.

6.3 Wedstrijdduur:
De wedstrijdduur is 1 x 30 minuten.

6.4 Gelijkspel:
Eindigt een wedstrijd in de 1e en/of 2e ronde in een gelijkspel dan gaat het team welke uitkomt in de laagste klasse door naar de volgende ronde. Spelen beide teams in dezelfde klasse dan worden er strafschoppen genomen. Vanaf de kwartfinale worden er altijd direct strafschoppen genomen. Beide teams nemen drie strafschoppen, is hierna de score nog gelijk dan wordt er om en om geschoten tot er een beslissing is gevallen.

6.5 Finaleavond:
De kwartfinales, halve finales en finale worden gespeeld op de laatste avond van het seizoen. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats.

7. De Arbitrage

7.1 Scheidsrechters:
De wedstrijd worden zo veel mogelijke geleid door 2 scheidsrechters. Beide scheidsrechters hebben dezelfde bevoegdheden, echter zal de hoofdscheidsrechter het begin- en eindsignaal bepalen.

7.2 Grensrechter:
Indien er geen duo scheidsrechters beschikbaar is, zal 1 scheidsrechter vervangen worden door een grensrechter. De grensrechter heeft een assisterende rol voor het bepalen van uitballen, en kan adviseren bij overtredingen.

7.3 Strafcodes:
Wanneer een dienstdoende scheidsrechter een overtreding bestraft met een kaart, zal in overleg met de andere scheidsrechter of grensrechter een strafcode opgegeven worden.
De beslissing van de scheidsrechter is hierin altijd bindend.


8. De competitie

8.1 Bepaling eindstanden:
Bij het bepalen van de eindstanden (en tussenstanden) van de competitie is het volgende van belang:
a. Bij gelijk aantal wedstrijdpunten is het doelsaldo bepalend voor de klassering van de competitie (doelsaldo = doelpunten voor -/- doelpunten tegen).
b. Zijn zowel het aantal wedstrijdpunten als het doelsaldo gelijk, dan is het aantal gescoorde doelpunten (doelpunten voor) bepalend voor de klassering. Het team dat de meeste doelpunten gescoord heeft staat hoger op de ranglijst.
c. Mocht er dan geen onderscheid zijn dan telt het onderlinge resultaat.
d. Is ook dit gelijk, dan zal een beslissingswedstrijd de beslissing moeten brengen.

8.2 Promotie-/degradatieregeling:
- Hoofdklasse: nr.1 is kampioen van de Zaalvoetbalcompetitie Scherpenzeel. De nrs 7 en 8 degraderen naar de 1e klasse.
- 1e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de hoofdklasse. De nrs. 7 en 8 degraderen naar de 2e klasse.
- 2e klasse: de nrs. 1 en 2 promoveren naar de 1e klasse.
- Mochten er teams aan het einde van het seizoen stoppen dan heeft dat geen gevolgen voor de reeds gedegradeerde teams. Gaten die er ontstaan worden opgevuld door ook
de nrs. 3 (en eventueel de nrs. 4 etc.) uit lagere klassen te laten promoveren. Indien het aantal inschrijvingen voor de volgende competitie afwijkt van het huidige aantal teams, dan kan de Zaalvoetbalcommissie Scherpenzeel een andere promotie-/degradatieregeling toepassen en/of kiezen voor een andere competitie indeling.

8.3 Meest scorende en minst gepasseerde:
Aan het einde van de competitie worden deze prijzen uitgereikt aan het team dat gedurende de competitie de meeste doelpunten heeft weten te scoren en de ploeg die de minste tegentreffers heeft moeten incasseren. Voor allen is één wisseltrofee beschikbaar.

8.4 Prijsuitreiking:
Alle genoemde prijzen worden uitgereikt op de laatste avond van het seizoen, waarop de finales van de beker gespeeld worden.

9. Sancties

9.1 Innen boetes:
Boetes kunnen zowel opgelegt worden aan spelers, als aan teams. De betaling van de boete moet uiterlijk voor het spelen van de volgende wedstrijd voldaan zijn. Indien de boet niet tijdig voldaan is, kan een team of speler niet in actie komen. Betaling kan zowel contant bij de wedstrijdleiding op een speelavond, als per bankoverschrijving.

9.2 Tijdstraf van 2 minuten:
Een speler aan wie een tijdstraf van 2 minuten is opgelegd, middels het tonen van een gele kaart, moet plaatsnemen bij de tijdwaarnemer. Zijn team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf zijn verlopen, weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten een doelpunt wordt gescoord. In dat geval is het volgende van toepassing:
a. Als het ene team uit 5 en het andere team uit 4 spelers bestaat en het team met 5 spelers maakt een doelpunt dan mag het team dat slechts uit 4 spelers bestaat, worden aangevuld. Echter dit mag niet de betreffende speler met de tijdstraf zijn, deze moet de volledige tijdstraf uit te zitten.
b. Als beide teams uit 3 of 4 spelers bestaan en er wordt een doelpunt gemaakt, dan spelen beide teams verder met 3 of 4 spelers.
c. Als het ene team uit 5 spelers en het andere team uit 3 spelers bestaat, of als er 4 spelers tegen 3 spelers spelen en het team met het grootste aantal spelers maakt een doelpunt, dan mag het team dat uit 3 spelers bestaat slechts met een speler worden aangevuld. Echter dit mag niet de betreffende speler(s) met de tijdstraf zijn,deze moet(en) de volledige tijdstraf uit zitten.
d. Als het team met het kleinste aantal spelers een doelpunt maakt, wordt het spel voortgezet zonder dat een team wordt aangevuld.

9.3 rode kaart:
Als een speler een rode kaart getoond krijgt volgt een boete en schorsing. Een rode kaart heeft als gevolg een tijdstraf van 5 minuten, na de 5 minuten mag een andere speler het veld weer in. Een directe rode kaart betekend automatisch dat de betreffende speler de eerst volgende wedstrijd geschorst is. Het tonen van een 2e gele kaart, is ook rood, en betekend het zelfde.

10. Algemeen

10.1 Naleven van dit reglement:
Bij het niet nakomen van dit reglement kan de het bestuur van Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.

10.2 Onvoorziene zaken:
In geschillen, protesten en zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur van de Stichting Zaalvoetbal Scherpenzeel tot een uitspraak komen. De uitspraak van het bestuur is bindend. De zaalvoetbalcompetitie in Scherpenzeel volgt zoveel mogelijk de “spelregels” van de KNVB.